Cyberbezpieczeństwo

Jakie dane znajdują się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to zbiór danych o osobach fizycznych, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółki. Osoby takie posiadają zazwyczaj dodatkowe uprawnienia i mogą dokonywać transakcji okazjonalnych.

Jakie dane zawiera Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Rejestr zawiera informacje o samej spółce oraz o najważniejszych osobach w firmie. Najczęściej są to członkowie zarządu oraz osoby decyzyjne. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością są to również wspólnicy, którzy posiadają ponad 25% udziałów.
Dane spółki i beneficjentów są jawne i dostępne dla każdego zainteresowanego.
Dane firmy, które znajdują się w rejestrze to: nazwa spółki, forma organizacyjna, siedziba, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz NIP. Dane beneficjentów i wspólników to: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL (dla osób, które nie posiadają PESEL jest to data urodzenia) oraz informacje o wielkości i charakterze udziału w spółce i uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi.

Kto zgłasza i gdzie?

Niezbędne dane zgłaszają członkowie zarządu na stronie ministerstwa. Wprowadzone informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Wszelkie zatajanie i podawanie nieprawdziwych informacji obarczone jest rygorem odpowiedzialności karnej. Firmy, które uchylają się od złożenia deklaracji zagrożone są karą w wysokości do 1 000 000 zł.

Jakie jest założenie istnienia rejestru?

Rejestr beneficjentów uniemożliwia przeprowadzanie transakcji, które mają na celu pranie pieniędzy. Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji służy to również przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. W spółkach o strukturze korporacyjnej dochodzi często do przestępstw finansowych, a rejestr ma utrudniać takie działania. W związku z tym, iż dane są publiczne, ma to również zwiększać zaufanie społeczeństwa do rynku finansowego i do wszelkich osób mających wpływ na obrót gospodarczy.

Termin zgłoszenia minął 13 kwietnia, jednak z przyczyn związanych z pandemią koronawirusa, termin zgłoszeń został przedłużony do 13 lipca 2020 roku – więcej pod adresem www.pwc.pl.