Cele sprawozdawczości finansowej

Posiadanie wysokiej jakości informacji finansowych jest dziś koniecznością w pracy jednostek gospodarczych. W świecie biznesu menedżerowie i przedsiębiorcy są przede wszystkim zainteresowani generowaniem korzyści ekonomicznych. Zasobem informacyjnym o dużej wartości dla pomiaru wyników i sytuacji finansowej firmy, jest niewątpliwie sprawozdanie finansowe, dzięki któremu można ocenić jakość zarządzania, poznać korzyści ekonomiczne, które zostały osiągnięte i podjąć odpowiednie decyzje dla organizacji. Jakie cele ma sprawozdawczość finansowa?

Co należy uwzględnić w sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe musi odzwierciedlać zmiany w finansach przedsiębiorstw w danym okresie, a zatem konieczne jest uwzględnienie początkowego i końcowego stanu finansów przedsiębiorstwa. Aby to zrobić, musimy korzystać z całkowicie aktualnych i pewnych informacji, więc na przygotowanie tego sprawozdania będziemy musieli poczekać do końca roku. W tym celu niezbędna jest współpraca z działem księgowości firmy, który będzie dostarczał nam informacji.

Kwestie takie jak rozliczenia międzyokresowe, amortyzacja i uzgadnianie pozycji, które były w toku na koniec roku, są kluczowe w sprawozdaniu finansowym, ponieważ mogą mieć istotny wpływ na wyniki firmy. W związku z tym uwzględniamy je w sprawozdaniu. Na podstawie tych danych zweryfikowanych przez księgowość, należy dokonać realistycznej interpretacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Chociaż nikt nie lubi podawać złych wiadomości, jeśli dane nie są dobre, trzeba być obiektywnym.

Cele i struktura sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe rozpoczniemy od wskazania celów finansowych wyznaczonych przez zarząd lub kierownictwo spółki. Możemy tu wspomnieć o ewolucji ostatnich kilku lat lub o kontekście, w jakim się znajdujemy. Następnie przechodzimy do samej analizy finansowej, dla której niezbędne jest zastosowanie elementów porównawczych. Tabela porównawcza rok do roku lub miesiąc do miesiąca daje nam bardziej szczegółowy wgląd w wyniki finansowe w analizowanym okresie.

Należy również stosować wcześniej wybrane wskaźniki, które zostały wskazane przy ustalaniu celów przedsiębiorstwa lub strategii finansowej, przepływy pieniężne, kapitał obrotowy, wskaźniki zadłużenia i autonomii lub płynności, średnie okresy płatności. Wszystkie z nich mogą pojawić się w raporcie. Wreszcie, należy ustalić wnioski i przedstawić zarządowi nasze propozycje dotyczące poprawy finansów przedsiębiorstwa lub odpowiednie uwagi na temat sytuacji finansowej firmy.